ดิจิตอล อิควิปเมนท์ เซอร์วิส  (Digital Equipment Service) เราให้บริการด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราทุกรายการจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับระบบบริหารงานบริการในหัวข้อต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงานบริการโดยสรุปดังนี้.

1. คุณภาพของพนักงานบริการ       2. ระบบงานบริการที่มีประสิทธิภาพ

3. คุณภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยี   4. คุณภาพของสินค้าและบริการ                                         

เหล่านี้เป็นหัวข้อสำคัญที่เรายึดถือในงานบริการลูกค้าของเรา

Our Mission : จำหน่ายและบริการเกี่ยวกับ UPS Replacement Battery  ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ

Performance Evaluation : ใช้แนวทางของ Balance scorecard

1. ความพึงพอใจของลูกค้า    2. ความรู้และนวัตกรรมใหม่    3. ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ    4. คุณภาพของรายได้

 

 

ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0108614809301

 

Last updated :  09 ต.ค. 62

เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

                                                                                                 

Service Policy: