Last updated :  17 มิ.ย. 62

Battery BC28-12   (12V-28A)  ขั้วเกลียวฝังในตัว I1

 

 

Download Specification             BC28-12

Battery BPS26-12   (12V-26A)   Long Life    ขั้วเกลียวฝังในตัว I1

 

 

Download Specification             BPS26-12

Battery BPS20-12  (12V-20A)  Long Life   ขั้วเกลียวฝังในตัว I1

 

 

Download Specification             BPS20-12

Battery BC17-12  (12V-17A)         ขั้วเกลียวฝังในตัว I1

 

 

Download Specification             BC17-12

Battery BC12-12  (12V-12A)     ขั้วใหญ่ 6.35 mm 

 

 

Download Specification     BC12-12         BP12-12

Battery HRC1234W  (12V-34W) High Rate   ใช้แทน   HR9-12     ขั้วใหญ่ 6.35 mm

 

 

Download Specification          HRC1234W        HR9-12

Battery SH7-12 (12V-28W-7A)   ใช้แทน   BC7-12 / SH1228W / BC7.2-12      ขั้วใหญ่ 6.35 mm

 

 

Download Specification       BC7.2-12         SH7-12      SH1228W

 Battery  HR5.8-12 / BP4.5-12 / SH4.5-12     ไม่มีสินค้า 

 

                                                                   

Download Specification                     

ราคา  Battery SLA                          *** รับประกัน 1 ปี ***                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ: BB
รุ่น: BC12-12

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ: BB
รุ่น: HRC1234W

 

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ: BB 
รุ่น: SH7-12

*** บริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯไม่รวมปริมณฑล - นอกเขตเพิ่มค่าจัดส่ง

ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับประกัน Battery 1 ปี  สาเหตุอันเนื่องจากข้อบกพร่องในขบวนการผลิต (ต้องไม่บวมหรือแตก)

รายละเอียด: เป็นแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 3-5 ปี ในลักษณะการใช้งานแบบ Standby Service ที่อุณหภูมิ 25 องศา และรองรับการใช้งานเมื่อ Discharge 100% มากถึง 260 cycles ในการใช้งานแบบ cycle service

ราคาลูกละ  740 บาท

***  บริการส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อ 10 ลูกขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ไม่รวมปริมณฑล ***

 

 

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ: BB
รุ่น: BC17-12

ราคาลูกละ  1,550 บาท

***  บริการส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อ 4 ลูกขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ไม่รวมปริมณฑล ***

ราคาลูกละ 1,950 บาท

***  บริการส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อ 4 ลูกขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ไม่รวมปริมณฑล ***

ราคาลูกละ 860 บาท

***  บริการส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อ 10 ลูกขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ไม่รวมปริมณฑล ***

                             Download Adobe Reader

 

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ: BB
รุ่น: HR5.8-12 /

 BP4.5-12 / SH4.5-12

 

 

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ: BB
รุ่น: BP28-12

ราคาลูกละ 2,650 บาท

***  บริการส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อ 4 ลูกขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ไม่รวมปริมณฑล ***

 

 

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ: BB
รุ่น: BPS20-12

ราคาลูกละ 2,250 บาท

***  บริการส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อ 4 ลูกขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ไม่รวมปริมณฑล ***

 

 

 

 

 

 

 

ยี่ห้อ: BB
รุ่น: BP26-12

ราคาลูกละ  2,850 บาท

***  บริการส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อ 4 ลูกขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ไม่รวมปริมณฑล ***